Miki

Name: Miki
Gender: Male
ID: M004
Lineage: Wild x Wild

Jamie

Name: Jamie
Gender: Male
ID: M022
Lineage: Wild x Wild